Trips: 8/ Stops: 26

Route (Stops)

Timings

 • Bharat Gears
 • AVK
 • Shimla Park
 • Kausa Gaon
 • Almos Colony
 • Kismat Colony
 • Amrut Nagar
 • Mumbra Station
 • Reti Bunder 3
 • Raj Park
 • Manisha / Sahyadri
 • Civil / Court
 • Majiwada Naka
 • Manpada
 • Dongari Pada
 • Anand Nagar
 • Ovale Village
 • Shree Ram Hospital
 • Gaimukh
 • Kajupada
 • Vishram Grih
 • Ghodbunder Village Junction
 • Western Hotel
 • Kashigaon
 • Silver Park
 • Mira Road Station

07:00 am
08:00 am
09:00 am
10:00 am
03:00 pm
04:00 pm
05:00 pm
06:00 pm

SHARE THIS: