Trips: 71/ Stops: 19

Route (Stops)

Timings

 • Dharmacha Pada
 • Brahmand
 • Azad Nagar
 • St. Xaviers High School
 • Azad Nagar / Bramhand
 • Mulla Baug
 • Manpada
 • Lokim Company
 • Vidyapeeth
 • Kapur Bawdi
 • Majiwada Naka
 • Muktai Nagar
 • Gokul Nagar
 • K Villa
 • Police Line
 • Civil / Court
 • Jambhali Naka
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (Flyover Bridge)

04:45 am
05:10 am
05:30 am
05:50 am
06:10 am
06:30 am
06:50 am
07:10 am
07:20 am
07:40 am
07:50 am
08:00 am
08:15 am
08:30 am
08:55 am
09:20 am
09:30 am
09:40 am
09:45 am
09:55 am
10:05 am
10:20 am
10:30 am
10:40 am
10:50 am
11:10 am
11:20 am
11:50 am
12:10 pm
12:30 pm
12:50 pm
01:10 pm
01:30 pm
01:50 pm
02:10 pm
02:30 pm
02:50 pm
03:10 pm
03:30 pm
03:50 pm
04:00 pm
04:10 pm
04:20 pm
04:30 pm
04:40 pm
04:50 pm
05:00 pm
05:20 pm
05:30 pm
05:40 pm
05:50 pm
06:00 pm
06:10 pm
06:20 pm
06:40 pm
07:00 pm
07:20 pm
07:30 pm
07:40 pm
07:50 pm
08:00 pm
08:10 pm
08:40 pm
09:10 pm
09:20 pm
10:10 pm
10:30 pm
10:50 pm
11:10 pm
12:30 am
12:50 am

SHARE THIS: