Trips: 147 / Stops: 18

Route (Stops)

Timings

 • Pawar Nagar
 • Municipal School
 • Edenwood
 • Lokpuram
 • Vasant Vihar
 • Jawahar Nagar
 • Gandhi Nagar
 • Voltas Company
 • Subhash Nagar
 • Oswal Park
 • Muktai Nagar
 • Ambika Yoga Kutir
 • Uthalsar Naka
 • School No 7
 • Civil / Court
 • Talao Pali
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (Flyover Bridge)

04:30 am
05:00 am
05:14 am
05:26 am
05:30 am
05:38 am
05:56 am
06:02 am
06:08 am
06:14 am
06:20 am
06:26 am
06:30 am
06:32 am
06:38 am
06:44 am
06:56 am
07:02 am
07:08 am
07:14 am
07:20 am
07:26 am
07:32 am
07:38 am
07:44 am
07:56 am
08:00 am
08:08 am
08:20 am
08:32 am
08:36 am
08:44 am
08:50 am
08:56 am
09:05 am
09:10 am
09:31 am
09:37 am
09:43 am
09:49 am
09:55 am
10:01 am
10:07 am
10:10 am
10:13 am
10:20 am
10:36 am
10:42 am
10:48 am
10:54 am
11:00 am
11:06 am
11:12 am
11:18 am
11:24 am
11:41 am
11:53 am
12:05 pm
12:17 pm
12:30 pm
12:40 pm
12:52 pm
01:04 pm
01:16 pm
01:28 pm
01:45 pm
01:57 pm
02:09 pm
02:21 pm
02:33 pm
02:50 pm
03:02 pm
03:14 pm
03:26 pm
03:38 pm
03:43 pm
04:00 pm
04:10 pm
04:25 pm
04:31 pm
04:37 pm
04:43 pm
04:49 pm
04:55 pm
05:01 pm
05:06 pm
05:13 pm
05:19 pm
05:30 pm
05:36 pm
05:42 pm
05:48 pm
05:54 pm
06:00 pm
06:06 pm
06:12 pm
06:18 pm
06:24 pm
06:35 pm
06:41 pm
06:47 pm
06:53 pm
06:59 pm
07:05 pm
07:11 pm
07:17 pm
07:23 pm
07:29 pm
07:40 pm
07:52 pm
08:04 pm
08:16 pm
08:20 pm
08:28 pm
08:32 pm
08:40 pm
08:50 pm
08:55 pm
09:02 pm
09:09 pm
09:14 pm
09:21 pm
09:26 pm
09:33 pm
09:45 pm
09:57 pm
10:10 pm
10:25 pm
10:37 pm
10:49 pm
11:01 pm
11:13 pm
11:30 pm
11:42 pm
11:54 pm
12:06 am
12:18 am
12:30 am
12:42 am
12:54 am
01:06 am
01:20 am
01:30 am
01:42 am
01:54 am
02:06 am
02:18 am

SHARE THIS: