Trips: 68 / Stops: 15

Route (Stops)

Timings

 • Shivai Nagar
 • Devdaya Nagar
 • Shastri Nagar
 • Building No 3
 • Vartak Nagar
 • JK Raymond
 • Cadbury Junction
 • Pujani Estate
 • Khopat
 • New Shakti Mill
 • Shishu Gyan Mandir
 • Civil / Court
 • Talao Pali
 • Prabhat Cinema
 • Thane Station (Flyover Bridge)

05:00 am
05:17 am
05:34 am
05:50 am
06:07 am
06:24 am
06:45 am
06:58 am
07:20 am
07:33 am
07:46 am
07:59 am
08:12 am
08:25 am
08:38 am
08:51 am
09:04 am
09:23 am
09:38 am
09:53 am
10:08 am
10:23 am
10:53 am
11:08 am
11:23 am
11:38 am
11:53 am
12:08 pm
12:23 pm
12:53 pm
01:03 pm
01:28 pm
01:48 pm
02:08 pm
02:28 pm
02:48 pm
03:08 pm
03:28 pm
03:48 pm
04:08 pm
04:28 pm
04:48 pm
05:08 pm
05:23 pm
05:38 pm
05:53 pm
06:08 pm
06:23 pm
06:38 pm
06:53 pm
07:08 pm
07:23 pm
07:38 pm
07:53 pm
08:08 pm
08:23 pm
08:38 pm
08:53 pm
09:00 pm
09:23 pm
09:38 pm
09:53 pm
10:08 pm
10:23 pm
10:38 pm
10:53 pm
11:08 pm
11:23 pm



SHARE THIS: