Trips: 146 / Stops: 19

Route (Stops)

Timings

 • Thane Station (Flyover Bridge)
 • Gaondevi
 • Hari Niwas
 • Vandana ST Terminus
 • Debonair Society
 • Sarovar Darshan
 • Namdev Wadi
 • Nitin Company Junction
 • Ramchandra Nagar
 • Vaitiwadi
 • Gyaneshwar Nagar
 • Kamgar Gate
 • Savarkar Nagar
 • Yashodhan Nagar
 • Lokmanya Nagar
 • Indira Nagar
 • Jost Vasahat
 • Sathe Nagar
 • Wagle Aagar

04:06 am
04:21 am
04:41 am
05:06 am
05:21 am
05:41 am
05:51 am
06:06 am
06:21 am
06:36 am
06:51 am
07:11 am
07:21 am
07:31 am
07:41 am
07:51 am
08:01 am
08:11 am
08:16 am
08:26 am
08:36 am
08:41 am
08:51 am
09:01 am
09:06 am
09:11 am
09:16 am
09:25 am
09:36 am
09:41 am
09:47 am
09:58 am
10:01 am
10:06 am
10:11 am
10:20 am
10:32 am
10:41 am
10:46 am
10:54 am
11:01 am
11:06 am
11:11 am
11:16 am
11:27 am
11:38 am
11:41 am
11:49 am
11:55 am
12:01 pm
12:12 pm
12:23 pm
12:34 pm
12:44 pm
12:56 pm
01:01 pm
01:05 pm
01:16 pm
01:21 pm
01:31 pm
01:41 pm
01:46 pm
01:56 pm
02:01 pm
02:16 pm
02:21 pm
02:36 pm
02:41 pm
02:50 pm
03:01 pm
03:04 pm
03:14 pm
03:21 pm
03:33 pm
03:41 pm
03:54 pm
04:10 pm
04:27 pm
04:38 pm
04:51 pm
05:00 pm
05:11 pm
05:12 pm
05:23 pm
05:31 pm
05:37 pm
05:46 pm
05:51 pm
06:02 pm
06:11 pm
06:15 pm
06:27 pm
06:31 pm
06:40 pm
06:51 pm
06:54 pm
07:03 pm
07:11 pm
07:14 pm
07:25 pm
07:31 pm
07:36 pm
07:47 pm
07:51 pm
07:58 pm
08:09 pm
08:20 pm
08:31 pm
08:32 pm
08:50 pm
08:56 pm
09:09 pm
09:16 pm
09:21 pm
09:34 pm
09:41 pm
09:46 pm
09:59 pm
10:01 pm
10:07 pm
10:18 pm
10:21 pm
10:29 pm
10:36 pm
10:41 pm
10:51 pm
11:01 pm
11:06 pm
11:13 pm
11:21 pm
11:24 pm
11:31 pm
11:35 pm
11:41 pm
11:47 pm
11:51 pm
12:01 am
12:06 am
12:11 am
12:16 am
12:31 am
12:51 am
01:11 am
01:31 am
01:51 am
02:11 amSHARE THIS: